21.09.14 – The Recap of Nehemiah – Apostle ATB Williams